ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์: KM การจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ
รายละเอียด }

คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายละเอียด }

      ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF
                 1. มคอ.1_Engineer
                 2. มคอ.2_Engineer
                 3. มคอ.3_Engineer
                 4. มคอ.4_Engineer
  

  ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการภายใต้ฐานสมรรถนะ
             สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             ขั้นตอนเข้าสู่ ระบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
             ตัวอย่างการคำนวณภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ { รายละเอียด }
 

 

©  2007 Faculty of Engineering and Architecture,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
http://eng.rmutsb.ac.th  Contact as  Webmaster