คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Faculty of Engineering and Architecture 2015 ©
โทรศัพท์ : 02-969-1374 ต่อ 2352-2353, โทรสาร: 02-526-6423, e-Mail : Engineernon@gmail.com